Reklamačné podmienky

  1. Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim… Reklamačné oddelenie: Erika Cibulková, e-mail: cibulka.design@gmail.com, mobil: +421 904 996 522
  2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tJ. dňom uvedeným v záručnom liste (doklad o kúpe). Zákonná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava tovaru) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie , záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
  3. Kupujúcemu sa odporúča , aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky.
  4. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. S Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  5. V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.
  6. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
  7. Vybavenie reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odvzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.